La Junta Directiva està formada per les

persones i càrrecs següents: 

 

Presidenta:

Rosa Salvadó Rumech

 

Vicepresident:

Pere Boixader Simon

Secretaria:

Elisabet Furadada Cunill

Tresorer:

Albert Fajula Catllà

Vocals:  

Lluís Arrondo Fité

Eulàlia Barrasetas Dunjó

Antonio Calvo Mesa

Carles Espelt Baixauli

Jaume Fàbregas Armengol

Domènec Ferrer Amaro

Santiago Pérez Tort

Pere Puig Rosell

Eduard Pujals Fajula

Mª Carme Rosell Espelt

Àngel Ruiz Jounou

Marc Zaballa Camprubí